Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zabrze

Czy wiesz, że nie każda wada wzroku uniemożliwia wstąpienie do Policji?

Zgodnie z ustawą o Policji, jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. Komisje lekarskie działają na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. 2014, poz. 1898). Załącznik do ww. rozporządzenia zawiera wykaz chorób i ułomności, na podstawie którego komisje lekarskie wydają orzeczenie o stanie zdrowia i stopniu zdolności do służby. W Dziale IV – Narząd wzroku wskazane są wady wzroku, których występowanie skutkuje wydaniem przez komisję lekarską orzeczenia o niezdolności do służby w Policji.

Koniecznie zajrzyj do tych przepisów i zapraszamy w szeregi Policji!