Jesteś fanem piłki nożnej i wybierasz się na mecz swojej ulubionej drużyny. A może kupiłeś bilet na koncert ulubionego zespołu. Przed tobą impreza masowa. Czy zatem wiesz, jak powinieneś się w jej trakcie zachowywać? Będąc uczestnikiem takiej imprezy, obowiązują Cię przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Definicje imprezy masowej, wymagania dotyczące jej organizacji i tym samym wynikające z tego, obowiązki organizatora, reguluje Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dziennik Ustaw 2022.1466 t.j.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

Czym jest impreza masowa?

Przez definicję imprezy masowej należy rozumieć:

  • imprezę masową artystyczno-rozrywkową,

czyli imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 metry, która ma się odbyć:

a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,

b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;

  • masową imprezę sportową,

należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300,

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000;

  • w tym mecz piłki nożnej,

czyli masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000;

Organizacja imprezy masowej, w tym meczu piłki nożnej wiąże się z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osobom biorącym w nim udział. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych, za bezpieczeństwo w trakcie takiej imprezy odpowiada jej organizator. Służby porządkowe organizatora zobowiązane są usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu lub regulaminem imprezy masowej. W przypadku, gdy działania służby porządkowej są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem. Tylko wtedy Policja może podjąć działania na terenie imprezy masowej.

Zagrożenia bezpieczeństwa wynikają m.in. z obecności dużej liczby ludzi na określonym terenie, na którym odbywa się impreza masowa oraz niepożądanym, niewłaściwym zachowaniu jej uczestników.

Jakie są zatem obowiązki  uczestników imprezy masowej (w tym meczu)?

Osoby uczestniczące w imprezie masowej zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.

Należy pamiętać, że na teren imprezy masowej zabrania się:

  • wnoszenia i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (w tym szklanych opakowań),
  • materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Wnoszenie lub posiadanie na imprezie masowej broni, w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych materiałów wybuchowych lub innych niebezpiecznych przedmiotów jest przestępstwem, określonym w artykule 59 ustęp 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Osobie, która złamie ten zakaz, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności oraz stadionowy zakaz.

W przypadku stwierdzenia przez służby porządkowe posiadania przez uczestnika imprezy broni albo innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, napojów alkoholowych, środków odurzających itp. służba porządkowa ma prawo ujęcia takiej osoby i przekazania wraz z niedozwolonymi przedmiotami Policji.

Ponadto:

  • ubiór nie powinien utrudniać identyfikacji danej osoby;

Przypominamy, że osoby, które podczas imprezy sportowej używają elementów odzieży lub przedmiotów, dzięki którym ich identyfikacja jest utrudniona lub niemożliwa, podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 tysiące złotych. Podobnie przepis stanowi o wnoszeniu lub posiadaniu podczas imprezy masowej napoju alkoholowego.

  • trzeba bezwzględnie stosować się do poleceń służb porządkowych, informacyjnych organizatora imprezy oraz regulaminów obowiązujących na imprezie,
  • należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość; służby porządkowe mają prawo do wylegitymowania i sprawdzenia zawartości wnoszonego bagażu, a także używać prawnie dozwolonych środków przymusu bezpośredniego.

Wstęp na mecz piłki nożnej osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

Jeśli będąc uczestnikiem imprezy masowej, poczujesz się w jakikolwiek sposób zagrożony, powinieneś jak najszybciej zgłosić ten fakt służbie organizatora imprezy albo funkcjonariuszom Policji.